Author Avatar

0

Share post:

“วราวุธ” มอบน้ำใต้ดินเพื่อการกสิกรรมแปลงใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร
‘ผู้ประกาศราชบัณฑิตยสถาน’ เปิดเผยยอดโรงพยาบาลสนาม รับคนไข้แล้ว 2,600 เตียง ยังว่างอีกหลักหมื่น